Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

Paskelbtas trečias Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas finansuoti regionui aktualius Lietuvos–Latvijos–Estijos ir valstybių donorių – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos – mokslinius tyrimus. 

Priemonė:
„Baltijos moksliniai tyrimai"                  
19.10.2020 12:00 AM 97 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Mokslinius tyrimus vykdančios institucijos, įsikūrusios Lietuvoje ir turinčios partnerių Latvijoje, Estijoje ir Norvegijoje ir (arba) Islandijoje, ir (arba) Lichtenšteine

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 19 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 10 mln. eurų

Remiama veikla:

 • Visuomenės sveikata; e-sveikata;
 • Migracija; socialinė įtrauktis;
 • Kibernetinis saugumas; viešasis saugumas;
 • Regioninė ekonominė plėtra; darbas, darbo rinkos reguliavimas ir socialinė politika;
 • Inovaciniai sprendimai efektyviam ir tvariam išteklių panaudojimui.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau
Kvietimas teikti paraiškas Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimui
Priemonė:
„Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas"     
01.10.2020 %1:%Oct %p 115 Dienos

            
Tinkami pareiškėjai Lietuvos Respublikos viešosios institucijos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai Paraiškos teikimo terminas 2020-10-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 260 000,00 eurų Kvietimui numatytas finansavimas 2.139.990,00 eurų
Remiama veikla:
 • Veiklos, būtinos diegiant Modelio elementus, nurodytus Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio ir koordinavimo nacionaliniu lygiu aprašo;
 • Veiklos, būtinos anksčiau įdiegtų Algoritmų plėtrai;
 • Kitos Gairių 4.8 ir 4.9 papunktyje nurodytus JPSPP ir JPSPP modelio apibrėžimus ir kriterijus atitinkančios iniciatyvos;
 • Renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir pan., reikalingi diegiant Modelį savivaldybėje.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti taikomųjų tyrimų projektus, skirtus sprendimams dėl COVID-19 pandemijos padarinių parengti

Priemonė:
„Taikomieji tyrimų projektai, skirti sprendimams dėl COVID-19"      
31.12.2020 %0:%Dec %p 24 Dienos
            
Tinkami pareiškėjai

 Lietuvos mokslo ir studijų institucija

Paraiškos teikimo terminas 2020-12-31
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma  100 tūkst. Eur Kvietimui numatytas finansavimas ~0,7 mln. Eur

Remiama veikla:
Tarpdalykiniai (įvertinant socialinę dimensiją) mokslininkų grupių teikiami projektai, kurių rezultatas – konkretų adresatą turinčios išvados ir rekomendacijos dėl COVID-19 epidemijos ir jos sukeltų padarinių šalinimo ar minimizavimo.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansavimą smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2020 m.) (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa)

Priemonė:
„Smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Smulkieji ūkiai;
Smulkieji miško valdytojai;
Labai mažos įmonės;
Fiziniai asmenys.

Paraiškos teikimo terminas 2020-11-04
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 90 000 Eur  Kvietimui numatytas finansavimas 1,61 mlrd. Eur (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa)

Remiama veikla:
Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Priemonės tikslas:

 • Inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • Aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • Klimato kaitos švelninimas.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

V kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Priemonė:
„Reikminiai tyrimų projektai"                  
Tinkami pareiškėjai

Vykdančioji institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Paraiškos teikimo terminas 2020-10-05
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma ne didesnė nei 70 tūkst. Eur Kvietimui numatytas finansavimas Apie 0,5 mln. Eur

Remiama veikla:

 • Lietuvos pramonės dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybių ir perspektyvų tyrimas;
 • Kibernetinio saugumo kompetencijų modelio kūrimas;
 • Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės 3D skenavimo procesams optimizuoti;
 • Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, priežastys bei sprendimo būdai;
 • Multirezistentiškų bakterijų paplitimo ir jų rizikos veiksnių skirtinguose asmens sveikatos priežiūros ir ilgalaikės globos sektoriuose tyrimas;
 • Atvykusių ir grįžusių iš užsienio vaikų valstybinės kalbos kompetencija ir jos ugdymas;
 • Integralaus gamtamokslinio ugdymo 5−8 klasėse įgyvendinimo galimybių ir veiksmingumo tyrimas;
 • Tarp priklausomybės ir tvaraus santykio: naujas žvilgsnis į Lietuvos ir Kinijos santykius globalių pokyčių kontekste.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas priemonės The Pericles 2020 finansavimui.

Priemonė:
„MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Nacionalinės teisėsaugos agentūros, nacionaliniai centriniai bankai, teisminės institucijos viešajame sektoriuje, komerciniai bankai, pinigų keityklos ir grynųjų pinigų valdoma pramonė privačiame sektoriuje.

Paraiškos teikimo terminas 2020-09-21 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 1,064,821.10 mln. Eurų

Remiama veikla:
Teikiama techninė, mokslinė ir operatyvinė parama yra dviejų formų:

 • dotacijos - bendras finansavimas konkretiems projektams, kuriuos siūlo atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos, atsakydamos į jos kvietimus teikti paraiškas;
 • Komisijos inicijuoti projektai - tarpvalstybinės konferencijos, mokymai ir seminarai ES šalyse ir už jos ribų.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ nr. 10

Priemonė:
„MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos;
Verslas;
Viešasis sektorius.

Paraiškos teikimo terminas 2020-09-11 16:30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 300 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 1 831 674,00 Eur

Remiama veikla:
MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo–verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Miško veisimas (2020 m. II) (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa)

Priemonė:
„Miško veisimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
Savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Paraiškos teikimo terminas 2020-11-16
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma apskaičiuojama kiekvienam projektui atskirai Kvietimui numatytas finansavimas 1,61 mlrd. Eur (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa)

Remiama veikla:

 • Miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
 • Pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatai), reikalavimais;
 • Įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Mūsų klientai

gordonlogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngLogo.pngbalticilp.pngLaurai.pngTAVIRA.pngPilies-Uostas.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngPBU.pngmechanizmu.pngNovaturas.pngpirciupasaulis.pngTLSC.pngbaltijosbrasta.pngTranskela_Logo_COLOR.pngAKTO.png