Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„Subsidijos verslo pradžiai“

UAB "Investicijų ir verslo garantijos" kartu su Socialinės apsaugos  ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemonę "Subsidijos verslo pradžiai". Priemonė skirta daliniam darbo užmokesčiui finansuoti.

Priemonė:
„Subsidijos verslo pradžiai“
Liko: 481 d.
Finansuojamos veiklos dalinis darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Paraiškos teikimo terminas 2019-04-14 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 8 000 000,00 Eur  

 

 

Priemonės tikslas: Sudaryti papildomas finansines paskatas paskolų  pagal finansinę priemonę  Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“ gavėjams, siekiant palengvinti jų įsitvirtinimą rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje ir paskatinti kurti naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas.

Tinkami pareiškėjai: Įmonės veikiančios iki vienerių metų, fiziniai asmenys dirbantys pagal verslo liudijimą/užsiimantys individualia veikla arba fiziniai asmenys ketinantys užsiimti verslu.

Remiama veikla: dalinis darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas tiems verslo subjektams, kurie yra gavę paskolą;

Kvietimo tinkamos išlaidos:
1. 
Kompensuojama darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų suma (tinkamų finansuoti išlaidų suma) nustatoma:
pagal Darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio verslo pradžiai nustatymo tyrimo ataskaitą projekto vykdytojo darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų daliai kompensuoti nustatytas 1 mėnesio fiksuotasis įkainis, kuris yra 498,48 Eur;

Kvietimui numatytas finansavimas: 8 000 000,00 Eur

Paramos dydis: 200 000,00 Eur

Paskolos suma - 25000 Eur

Finansavimo intensyvumas: Pareiškėjo, kuris priklauso prioritetinei grupei*, kompensuojama darbuotojo (-ų), dirbančio (-ių) pas pareiškėją pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų suma yra 75 procentai fiksuotojo įkainio. Pareiškėjo, kuris nepriklauso prioritetinei grupei, kompensuojama darbuotojo (-ų), dirbančio (-ių) pas pareiškėją pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio išlaidų suma yra 50 procentų fiksuotojo įkainio. Tinkamų finansuoti išlaidų suma vienam darbuotojui  apskaičiuojama fiksuotąjį įkainį (498,48) padauginus iš kalendorinių mėnesių, už kuriuos darbuotojui apskaičiuota darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) buvo ne mažesnė už minimaliąją mėnesinę algą, skaičiaus ir padauginus iš 75 arba 50 proc. finansavimo intensyvumo;.

Paraiškų teikimo terminas: 2019-04-14 16:00

*Prioritetinė grupė – bedarbiai (asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, per paskutinius 12 mėn. iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai, ne mažiau kaip 6 mėn. registruoti teritorinėje darbo biržoje); neįgalieji (pateikę kredito unijai Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgaliojo pažymėjimą); asmenys iki 29 metų (amžius fiksuojamas prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai metu); vyresni negu 54 metų asmenys (amžius fiksuojamas prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai metu); moterys (lyties kriterijus įvertinamas prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai metu); tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. paskola bus naudojama investuoti į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų vengimui ir kt.) (priskyrimas šiai tikslinei grupei fiksuojamas prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai metu);

Kompensuojamos darbuotojo darbo užmokesčio dalies (tinkamų finansuoti išlaidų sumos) apskaičiavimo pavyzdys: jeigu 2017 m. liepos–rugsėjo mėnesiais (3 mėnesiai) įmonėje dirbo 5 darbuotojai, kurių darbo užmokestis iki mokesčių buvo 380,00 eurų, tačiau vienas darbuotojas rugsėjo mėnesį buvo išėjęs nemokamų atostogų ir jam buvo apskaičiuota 360,00 eurų darbo užmokesčio, tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis pripažįstama darbo užmokesčio išlaidų suma sudarys 498,48 x (4*3+1*2) = 6 978,72 eurus. Atsižvelgiant į Aprašo 30.2 punkte nustatytą finansavimo intensyvumą, kompensuojama tinkamų finansuoti darbo užmokesčio išlaidų suma sudarys 0,75*6 978,72 = 5 234,04 eurus (jei pareiškėjas priklauso prioritetinei grupei) arba 0,5*6 978,72 = 3 489,36 eurus (jei pareiškėjas nepriklauso prioritetinei grupei).

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

Novaturas.pngTLSC.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLaurai.pngpirciupasaulis.pngLogo.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngAKTO.pngTAVIRA.pngPilies-Uostas.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngmechanizmu.pngTARANDE_LOGO-01.pngbaltijosbrasta.pngPBU.png