Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas SPORTO PROJEKTAMS.

Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo (SRF) lėšomis.

Paraiškas galima teikti iki:

 • 2021 m. gruodžio 23 d.
  • sporto projektai, kurie skirti fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
  • sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  • sporto renginių organizavimas;
  • sporto srityje dirbančių arba teikiančių paslaugas asmenų kvalifikacijos tobulinimas
  • sporto informacijos sklaida.
 • 2022 m. kovo 1 d. – esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto projektams.

Finansavimo suma – 3000 Eur < 450 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas – 90 proc. (10% sumos turi apmokėti pareiškėjas)

Paraiškas gali teikti – juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

Kvietimo prioritetai:

 • skatinama neįgaliųjų sporto plėtra:
 • gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas
 • skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kviečiame teikti paraišką Civil Society Cooperation in the field of Youth (ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG) projektui.

Šio kvietimo tikslas – teikti struktūrinę paramą, Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir ES masto tinklams, veikiantiems jaunimo srityje.

Paraiškas galima teikti nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 15 d. (17:00 Briuselio laiku)

Trukmė: projektai paprastai turėtų trukti 12 mėnesių.

Finansavimo suma: nuo 80 000 iki 125 000 EUR vienam projektui.

Bendras kvietimo biudžetas: 4 000 000 Eur.

 

Tinkami pareiškėjai:

- juridiniai asmenys (valstybinėmis ar privačiomis įstaigomis)

- įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y. Erasmus+ programos šalyse.

- nevyriausybinė organizacija;

- nesiekiantis pelno organizacija;

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Invega kvietimas teikti paraiškas priemonei „Startuok“

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. birželio 30 d.

Maksimali paskolos suma –

 • iki 3 000 000 EUR (Investicijų finansavimo atveju)
 • iki 200 000 EUR (Apyvartinių lėšų papildymo atveju)

Tikslas – kad smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai gautų reikiamų lėšų savo projektams finansuoti, kai pradedama nauja veikla arba norima stiprinti jau egzistuojančią veiklą ar ją plėsti.

Paraiškas gali teikti:

SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, ir:

kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;

arba

kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje projekto finansavimas.

Paraiškas teikti galima iki –2021-10-29

Maksimali finansavimo suma:

Mažos apimties projektams – <200 000 EUR

Didelės apimties projektams – <500 000 EUR

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

 

Lietuvos savivaldybių administracijos kviečiamos teikti paraiškas Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinų vietų projektui

Numatomas kvietimas artimiausiu metu.

Finansavimo suma-  1 000 000 EUR > 30 000 EUR

Skiriamo finansavimo tikslas – skatinti vietinį turizmą sudarant sąlygas pabaigti pradėtus ir dėl COVID-19 pandemijos nebaigtus projektus.

Paraiškų atrankos būdas – konkursas

Projekto reikalavimai:

Projektu skatinamas vietinis turizmas;

Projektu siekiama finansuoti savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto projekto viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros darbus, kurie dėl Pandemijos buvo neįgyvendinti;

Projektas įgyvendinamas tik LR teritorijoje;

Projektas vykdomas savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame objekte;

Projekto objektas nėra dviračių takų infrastruktūros

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

„E-VERSLO (E-KOMERCIJOS) MODELIS COVID-19“

Priemonės tikslas: Paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Tinkami pareiškėjai: 

 • Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) ), atitinkančios Aprašo 19.2  papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų; partneriai negalimi.

Didžiausia galima finansavimo suma - 50 000 Eur

Finansavimo intensyvumas - 75%


Remiama veikla: 

E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
1) klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
2) išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos, kurioms apmokėti taikytina vertinimo metu nustatyta fiksuotoji projekto išlaidų suma.
 • tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos

 • su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos

 • projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka (pavyzdžiui, prekių kortelių aprašymas sukonfigūravimas, pasirengimas diegti, testavimas). 

Projektų atrankos būdas: konkursas.

Paraiškų teikimo terminas: 2021-08-19 iki 2021-09-20 (24:00 val.).

Kvietimo biudžetas: 40 mln. Eur

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti paraiškas priemonei: "Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos"

Kvietimus teikti galima nuo 2021-09-01 iki 2021-09-24

Bendra finansavimo suma: 750 000 Eur

Finansavimo suma: 20 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: 85%

Paraiškas teikti gali:

 • Labai maža įmonė.
 • Maža įmonė.
 • Vidutinė įmonė.

Pareiškėjas turi turėti vietinio arba atvykstamojo turizmo organizatoriaus licenciją arba gido pažymėjimą.

Licencija arba pažymėjimas turi būti išduotas ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Artimiausiu metu bus paskelbtas kvietimas Technologinės plėtros projektų finansavimui. Ši priemonė skirta sudaryti palankias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui vystyti bei skatinti prototipų kūrimą mokslo ir studijų institucijoje intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Priemonės tikslas - Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Pareiškėjai - Mokslo ir studijų institucijos

Galima paramos suma – iki 100 000 eur

Skiriamas finansavimas:

 • mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai valstybės pagalbos nuostatos netaikomos (finansavimo intensyvumas 100 proc.);
 • įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms vykdančiomes ekonominę veiklą finansavimas yra de minimis pagalba (finansavimo intensyvumas 80 proc.).

Galimi partneriai - Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (parneriams privalo būti skirta ne mažiau kaip 40% biudžeto)

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Mūsų klientai

TLSC.pngPBU.pnglogo1.pngpirciupasaulis.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLaurai.pngTAVIRA.pngLogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngKlaipėda_LCC.pngAKTO.pngmechanizmu.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngbaltijosbrasta.pngPilies-Uostas.pngNovaturas.png